top of page

Trg republike

Par poslovnih stolpnic, vzpetih nad zvonik uršulinske cerkve,  je verjetno najbolj prepoznaven element kompleksa Trg republike v Ljubljani, kjer sestav programsko, oblikovno in gabaritno različnih arhitektur ter med seboj povezanih odprtih prostorov, prehodov in podhodov uokvirja osrednji državni trg. Toda njuna pojavnost v mnogočem odstopa od prvotno zamišljene. Mnogo višji stolpnici, s kar dvajsetimi nadstropji nad ploščadjo, naj bi uokvirjali spomenik revolucije, ki si ga je oblast zamislila kot osrednji simbolni poudarek tega prostora.

Arhitektura: Edvard Ravnikar

s sodelavci

Leto nastanka: 1960 – 1982

Arhitektura: Edvard Ravnikar s sodelavci

Leto nastanka: 1960 – 1982

Zasnova Trga republike izhaja iz idejne urbanistične ureditve novega trga, tedaj imenovanega Trg revolucije, ki jo je leta 1960 v zmagovalnem natečajnem elaboratu predlagal Edvard Ravnikar, najvidnejši slovenski arhitekt druge polovice preteklega stoletja. V zorenju prvotne ideje in v specifičnih okoliščinah šestdesetih let preteklega stoletja, ki so privedle do ustavitve gradnje leta 1962 in ponovno leta 1964 ter celo do menjave investitorjev, sta bili stolpnici znižani, zasukani, pomaknjeni proti severovzhodu in dvignjeni nad nivo glavne ploščadi. Spomenik revolucije v osi med stavbama, sprva orientiranima s stranicama nasproti, pa je bil umaknjen na obrobje trga, k ostanku dreves z nunskega vrta, na katerem so gradili simbol nove družbe in nove dobe.

Projekt Trga revolucije je treba razumeti predvsem v kontekstu želje urediti novo mestno središče Ljubljane, čemur so bili posvečeni napori stroke od petdesetih let dalje. V zmagovalnem natečajnem elaboratu, ki naj bi odgovarjal tudi na vprašanje programskega in oblikovnega koncepta pozidave novega ljubljanskega središča, je Ravnikar predlagal, kot je sam zapisal, »maximum, ki se še da dobro oblikovati«. Visoki administrativni zgradbi je arhitekt povsem na začetku predvidel v dveh variantah: z 10 ali 20 etažami. V elaborat pa je vključil tudi dve varianti tlorisa stolpnic, in sicer varianto z dodatnimi »krilnimi podaljški« ali »roglji« ob vogalih trikotnika in varianto brez njih. Tako višinski gabarit kot izbor trikotnega tlorisa je arhitekt pojasnil v natečajnem elaboratu. Njegov premislek, ki se nanaša na optimalno izrabo površin stavbe, napoveduje pristop h kasnejšemu načrtovanju stolpnic, katerega imperativ sta bili racionalizacija arhitekturne zasnove in topološka optimizacija – tudi pri konstrukciji, pri snovanju katere je ključno vlogo odigral dr. Ervin Prelog, tedaj eden najvidnejših jugoslovanskih strokovnjakov na področju teorije in analize konstrukcij.

Gradbena faza stolpnic na Trgu republike, ki ju odlikuje premišljena, racionalna in inovativna konstrukcijska zasnova. Zbirka Muzeja za arhitekturo in oblikovanje

Razvoj oblikovne zasnove stolpnic na Trgu republike, od začetne ideje stolpa s krilnimi podaljški do realizacije ilustrirajo Ravnikarjeve skice. Arhiv Projektivnega biroja Ambient.

Ravnikarjeva zmagovalna rešitev je vključevala tudi sam spomenik, ki sicer ni bil predmet natečaja, in več drugih objektov, razmeščenih okoli glavne ploščadi ter treh manjših trgov, skupaj z največjim povezanih v »prostorsko in vizuelno zvezo«. V letih 1960–1962 je nastalo več variant zazidave, vezanih tudi na »ožji natečaj za ureditev Trga revolucije«, zaključen maja 1961, ki se je nanašal na zahodno stolpnico in na katerem je prav tako zmagal Ravnikar. V teh načrtih, ki jih je od leta 1961 izdeloval prav za ta projekt ustanovljeni Investicijski zavod za izgradnjo Trga revolucije (IZITR), variirajo tako umeščenost in zasnova objektov kot tudi pozicija spomenika revolucije. Kljub številnim variantam zazidave pa so se bistveni elementi prvotne Ravnikarjeve zasnove ohranili do začetka gradnje leta 1962, kakor tudi po zamenjavi investitorjev in posledično spremembah prvotnega zazidalnega načrta. Poleg stolpnic nad ploščadjo, zelenega pasu na zahodu in spomenika, naposled umaknjenega na rob arhitekturne kompozicije, sta to horizontalno razpotegnjen trgovski objekt na vzhodni strani ploščadi in poslovni objekt, zasnovan kot prizidek h kareju ob ulici Josipine Turnograjske. Nekateri objekti niso bili zgrajeni oziroma so predvideni programi kasneje dobili mesto v stavbah, prizidanih k vznožju stolpnic. Delno zgrajena kinodvorana v južnem delu trga pa je bila pragmatično vključena v kasneje načrtovan Cankarjev dom.

Arhivski posnetki RTV Slovenija

TR3_1_crop.jpg
Z realizacijo mnogo nižjih, povrh pa še neenakomerno vzpetih stolpov z asimetričnima vrhnjima zaključkoma in oblikovno, gabaritno in materialno različnimi prizidki ter z dodatno nivojsko členitvijo osrednjega odprtega prostora so se okrepile arhitekturno-urbanistične kvalitete kompleksa Trga republike. Ta se danes zaradi že prepoznanih kvalitet in vrednot varuje kot spomenik državnega pomena. V zadnjih raziskavah pa se je izkazalo, da je treba ne le trg kot celoto, marveč tudi sami stolpnici šteti med najpomembnejše arhitekturne dosežke pri nas, saj gre z vidika konstruiranja visokih zgradb, zagotavljanja potresne varnosti in topološke optimizacije za resnično pionirske pristope v načrtovanju.

GENEZA TRGA REPUBLIKE

NUNSKI VRT

Uršulinke so v začetku 18. stoletja ob samostanu, na območju vrtov knezov Auerspergov in Eggenbergov ter na Fabijančičevem vrtu uredile svoj vrt in ga ogradile z visokim zidom. Na t.i. nunskem vrtu je bil sadovnjak, peščene poti in baročni vodnjak, ki je nekdaj krasil plemiški vrt, na zahodnem delu pa lipov gozdiček. Območje nunskega vrta je, kot eden redkih še nepozidanih prostorov v mestu, predstavljal primerno točko za umestitev novega upravnega središča.

IDEJNA ZASNOVA

Prvotno načrtovani sestav novega mestnega središča, tedaj imenovanega še Trg revolucije, tvori več objektov različnih programov, osrednji poudarek pa predstavljata visoki stolpnici na južnem robu velike ploščadi. Stolpnici sta z daljšo stranico zasukani ena proti drugi in uokvirjata spomenik revolucije v obliki plitvega bazena v osi med stolpnicama. 

Ravnikar je predvidel dve varianti stolpnic – s "krilnimi podaljški" oz. roglji na vogalih, kot na sliki, ali brez njih.

IDEJNA ZASNOVA

Prvotno načrtovani sestav Trga revolucije tvori več objektov različnih programov, osrednji poudarek pa predstavljata visoki stolpnici na južnem robu velike ploščadi. Stolpnici sta z daljšo stranico zasukani ena proti drugi in uokvirjata spomenik revolucije v obliki plitvega bazena v osi med stolpnicama.

Ravnikar je predvidel dve varianti stolpnic. Na sliki je varianta s prisekanimi vogali.

ZASUK STOLPNIC IN PREIZKUŠANJE VARIANT

V procesu prevpraševanja prvotne ideje sta bili stolpnici zasukani in izmaknjeni iz prvotne osi S-J. Fasada postane enotna, brez vmesne cezure. Preigravajo se različne variante postavitev in velikosti stolpnic. Na sliki je varianta z eno stolpnico.

Spomenik revolucije se pomakne z glavne ploščadi v zeleni pas na severozahodu.

ZASUK STOLPNIC IN PREIZKUŠANJE VARIANT

V procesu prevpraševanja prvotne ideje sta bili stolpnici zasukani in izmaknjeni iz prvotne osi S-J. Fasada postane enotna, brez vmesne cezure. Preigravajo se različne variante postavitev in velikosti stolpnic. Na sliki je varianta z eno visoko stolpnico in dvema manjšima objektoma.

Spomenik revolucije se pomakne z glavne ploščadi v zeleni pas na severozahodu.

ZASUK STOLPNIC IN PREIZKUŠANJE VARIANT

V procesu prevpraševanja prvotne ideje sta bili stolpnici zasukani in izmaknjeni iz prvotne osi S-J. Fasada postane enotna, brez vmesne cezure. Preigravajo se različne variante postavitev in velikosti stolpnic. Na sliki je varianta s simetričnima visokima stolpnicama.

Spomenik revolucije se pomakne z glavne ploščadi v zeleni pas na severozahodu.

POTRJENA VARIANTA

Stolpnici ostaneta zasukani, vogalno usmerjeni ena proti drugi. Spremeni se dimenzioniranje in pozicija prvotno načrtovanih volumnov ob stolpnicah. Samostojni objekt ob Plečnikovi gimnaziji nadomesti prizidava. Na ploščad, ob vzhodno stolpnico, je umeščena slavnostna tribuna, ob Plečnikovo gimnazijo pa dvoranski prizidek. Vse od idejne zasnove vzhodni rob ploščadi tvori horizontalno razpotegnjen objekt.

ZNIŽANJE STOLPNIC IN RAZVEJANO NAČRTOVANJE PRITLIČNIH PROGRAMOV

Po ustavitvi gradnje in vstopu novih investitorjev se kompleks, načrtovan kot reprezentativno središče republike, začne spreminjati v poslovno-trgovsko središče. Stolpnici ostaneta skoraj polovico nižji od prvotno načrtovanih. Ostali programi se razvejano širijo ob njunem vznožju. Prvotno načrtovani sestav več med seboj povezanih trgov, pasaž, podhodov in stopnišč se ohrani.

KONČNA REALIZACIJA

Stolpnici v končni izvedbi dobita različno oblikovana strešna zaključka. Ta mestni prostor z različno visokima stolpnicama, ki ju dopolnjujejo nizki prizidki, skupaj z nivojsko členitvijo odprtega prostora pridobi mnoge prostorske kvalitete in doživljajsko bogate ambiente ter se približa merilu človeka. Ploščad je več let degradirana s parkirnimi površinami.

TRG REPUBLIKE DANES

Parkirne površine se s prenovo dokončno umaknejo z osrednje ploščadi.

Kljub spremenjeni zasnovi in drugačnemu programu posameznih objektov kompleks Trga republike predstavlja enega največjih dosežkov povojne arhitekture na Slovenskem in najpomembnejših trgov v prestolnici in državi.

Avtorica besedila:

dr. Tina Potočnik, ZVKDS (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije)

 

Slikovni viri:

Slika 1:

Gradbena faza stolpnic na Trgu republike, ki ju odlikuje premišljena, racionalna in inovativna konstrukcijska zasnova. Zbirka Muzeja za arhitekturo in oblikovanje
Slika 2-4:

Razvoj oblikovne zasnove stolpnic na Trgu republike, od začetne ideje stolpa s krilnimi podaljški do realizacije, ilustrirajo Ravnikarjeve skice. Vir: Arhiv Projektivnega biroja Ambient.
Slika 5:

Trg republike v gradnji, foto: Janez Kališnik, Zbirka Muzeja za arhitekturo in oblikovanje

Arhivski posnetki RTV Slovenija:

Gradnja Cankarjevega doma 1978-1980 

TV obzornik - E120 - 26.5.1970

Izgradnja Trga revolucije v Ljubljani, julij 1963 

TV obzornik - Vceraj v skupscini - gradnja Trga revolucije v Ljubljani - 30.9.1964 

bottom of page